021-44093233

زایمان سزارین

زایمان سزارین زایمان سزارین، جراحی شکمی است از طریق ایجاد دو برش انجام می شود: یکی از طریق حفره شکمی و دیگری در رحم جهت خارج کردن نوزاد. محل ایجاد این برش زیر و اطراف خط بیکینی می باشد. دلایل متعددی برای انجام زایمان سزارین وجود دارد، که عبارتند از: سابقه انجام سزارین...